Blogs

Epson SX210 lỗi service required - Lỗi này chủ yếu do chip đếm trên hộp mực thải của máy in Epson SX210 bị hết hạn. - Mô tả lỗi Epson SX210 service required: The Printer's Ink Pads at the end of their service life. Please contact Epson Support , đèn đỏ nhấp nháy chớp qua chớp lại ở biểu tượng giọt mực và giấy. - Cách sửa: dùng phần mềm để...

Epson WF 60 lỗi service required - Lỗi này chủ yếu do chip đếm trên hộp mực thải của máy in Epson WF 60 bị hết hạn. - Mô tả lỗi Epson WF 60 service required: The Printer's Ink Pads at the end of their service life. Please contact Epson Support , đèn đỏ nhấp nháy chớp qua chớp lại ở biểu tượng giọt mực và giấy. - Cách sửa: dùng phần mềm để...

Epson EP-306 lỗi service required - Lỗi này chủ yếu do chip đếm trên hộp mực thải của máy in Epson EP-306 bị hết hạn. - Mô tả lỗi Epson EP-306 service required: The Printer's Ink Pads at the end of their service life. Please contact Epson Support , đèn đỏ nhấp nháy chớp qua chớp lại ở biểu tượng giọt mực và giấy. - Cách sửa: dùng phần mềm để...

Epson T25 lỗi service required - Lỗi này chủ yếu do chip đếm trên hộp mực thải của máy in Epson T25 bị hết hạn. - Mô tả lỗi Epson T25 service required: The Printer's Ink Pads at the end of their service life. Please contact Epson Support , đèn đỏ nhấp nháy chớp qua chớp lại ở biểu tượng giọt mực và giấy. - Cách sửa: dùng phần mềm để reset bộ đếm...

Epson RX690 lỗi service required - Lỗi này chủ yếu do chip đếm trên hộp mực thải của máy in Epson RX690 bị hết hạn. - Mô tả lỗi Epson RX690 service required: The Printer's Ink Pads at the end of their service life. Please contact Epson Support , đèn đỏ nhấp nháy chớp qua chớp lại ở biểu tượng giọt mực và giấy. - Cách sửa: dùng phần mềm để...

Epson RX520 lỗi service required - Lỗi này chủ yếu do chip đếm trên hộp mực thải của máy in Epson RX520 bị hết hạn. - Mô tả lỗi Epson RX520 service required: The Printer's Ink Pads at the end of their service life. Please contact Epson Support , đèn đỏ nhấp nháy chớp qua chớp lại ở biểu tượng giọt mực và giấy. - Cách sửa: dùng phần mềm để...

Epson R2880 lỗi service required - Lỗi này chủ yếu do chip đếm trên hộp mực thải của máy in Epson R2880 bị hết hạn. - Mô tả lỗi Epson R2880 service required: The Printer's Ink Pads at the end of their service life. Please contact Epson Support , đèn đỏ nhấp nháy chớp qua chớp lại ở biểu tượng giọt mực và giấy. - Cách sửa: dùng phần mềm để...

Epson TX600FW lỗi service required - Lỗi này chủ yếu do chip đếm trên hộp mực thải của máy in Epson TX600FW bị hết hạn. - Mô tả lỗi Epson TX600FW service required: The Printer's Ink Pads at the end of their service life. Please contact Epson Support , đèn đỏ nhấp nháy chớp qua chớp lại ở biểu tượng giọt mực và giấy. - Cách sửa: dùng phần mềm để...

Epson XP-344 lỗi service required - Lỗi này chủ yếu do chip đếm trên hộp mực thải của máy in Epson XP-344 bị hết hạn. - Mô tả lỗi Epson XP-344 service required: The Printer's Ink Pads at the end of their service life. Please contact Epson Support , đèn đỏ nhấp nháy chớp qua chớp lại ở biểu tượng giọt mực và giấy. - Cách sửa: dùng phần mềm để...

Epson EP-808A lỗi service required - Lỗi này chủ yếu do chip đếm trên hộp mực thải của máy in Epson EP-808A bị hết hạn. - Mô tả lỗi Epson EP-808A service required: The Printer's Ink Pads at the end of their service life. Please contact Epson Support , đèn đỏ nhấp nháy chớp qua chớp lại ở biểu tượng giọt mực và giấy. - Cách sửa: dùng phần mềm để...

Epson ME-300 lỗi service required - Lỗi này chủ yếu do chip đếm trên hộp mực thải của máy in Epson ME-300 bị hết hạn. - Mô tả lỗi Epson ME-300 service required: The Printer's Ink Pads at the end of their service life. Please contact Epson Support , đèn đỏ nhấp nháy chớp qua chớp lại ở biểu tượng giọt mực và giấy. - Cách sửa: dùng phần mềm để...

Epson PM-T990 lỗi service required - Lỗi này chủ yếu do chip đếm trên hộp mực thải của máy in Epson PM-T990 bị hết hạn. - Mô tả lỗi Epson PM-T990 service required: The Printer's Ink Pads at the end of their service life. Please contact Epson Support , đèn đỏ nhấp nháy chớp qua chớp lại ở biểu tượng giọt mực và giấy. - Cách sửa: dùng phần mềm để...

Epson DX8450 lỗi service required - Lỗi này chủ yếu do chip đếm trên hộp mực thải của máy in Epson DX8450 bị hết hạn. - Mô tả lỗi Epson DX8450 service required: The Printer's Ink Pads at the end of their service life. Please contact Epson Support , đèn đỏ nhấp nháy chớp qua chớp lại ở biểu tượng giọt mực và giấy. - Cách sửa: dùng phần mềm để...

Epson DX3850 lỗi service required - Lỗi này chủ yếu do chip đếm trên hộp mực thải của máy in Epson DX3850 bị hết hạn. - Mô tả lỗi Epson DX3850 service required: The Printer's Ink Pads at the end of their service life. Please contact Epson Support , đèn đỏ nhấp nháy chớp qua chớp lại ở biểu tượng giọt mực và giấy. - Cách sửa: dùng phần mềm để...

Epson L3158 lỗi service required - Lỗi này chủ yếu do chip đếm trên hộp mực thải của máy in Epson L3158 bị hết hạn. - Mô tả lỗi Epson L3158 service required: The Printer's Ink Pads at the end of their service life. Please contact Epson Support , đèn đỏ nhấp nháy chớp qua chớp lại ở biểu tượng giọt mực và giấy. - Cách sửa: dùng phần mềm để...

Epson M2110 lỗi service required - Lỗi này chủ yếu do chip đếm trên hộp mực thải của máy in Epson M2110 bị hết hạn. - Mô tả lỗi Epson M2110 service required: The Printer's Ink Pads at the end of their service life. Please contact Epson Support , đèn đỏ nhấp nháy chớp qua chớp lại ở biểu tượng giọt mực và giấy. - Cách sửa: dùng phần mềm để...

Epson L566 lỗi service required - Lỗi này chủ yếu do chip đếm trên hộp mực thải của máy in Epson L566 bị hết hạn. - Mô tả lỗi Epson L566 service required: The Printer's Ink Pads at the end of their service life. Please contact Epson Support , đèn đỏ nhấp nháy chớp qua chớp lại ở biểu tượng giọt mực và giấy. - Cách sửa: dùng phần mềm để reset...

ETC